نمایشگاه های خارجی حوزه سلامت، دریچه صادرات به کشورهای منطقه و جهان

صادرکنندگان موفق کالاهای با کیفیت ایرانی می گویند برای ورود به بازار کشورهای هدف، با حضور فعال در نمایشگاه های تخصصی آن کشورها شروع کرده اند.
همچنین تداوم حضور همه ساله در این نمایشگاه ها، تضمین کننده صادرات بلند مدت به آن کشورها است.

لیست نمایشگاه ها